Sosyal Hayatın Temeli Olan Aileyi Korumak İçin Anayasamızda Bulunan Maddeler

Logo

Sosyal hayatın temeli olan aileyi korumak için anayasamızda bulunan maddeleri araştırarak defterinize yazınız.

Aile, sosyal hayatın temel taşını oluşturur. Ailenin korunmasına yönelik olarak anayasada bulunan maddelerin her biri bu noktada toplumsal açıdan önemli birer madde şeklinde belirlenmiştir.

 

Sosyal Hayatın Temeli Olan Aileyi Korumak için Anayasamızda Bulunan Maddeler

 

 

Madde 10 

  • Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun  önünde eşittir.

 

Madde 41

  • Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
  • Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

 

Madde 21

  • Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

 

Madde 20

  • Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Devlet yukarıdaki maddelerin tamamında belirtilen şekilde aileyi korumakla yükümlüdür.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER