Nil Nehri, Antik Mısırlılar için neden önemlidir?

Nil Nehri dünyanın en uzun nehridir. İnsanlar yerleşim yerleri kurarken suya yakınlık önemliydi eskiden. Çünkü su hayattı, su varsa insanların yaşam alanı olurdu. Mısır’da insanlara hayat veren su kaynağı Nil Nehri’dir. Nil Nehri ile mısırdaki insanlar yaşamlarını sürdürürler ilk çağlardan beri.

 

Nil Nehri, sulama ve elektrik üretimi için önemlidir. Günlük ortalama 300 milyon metre küp su taşıması nil nehrinin geçtiği ülkeler için önemli su kaynağıdır. Ayrıca Nil Nehrinde yaşanan su taşmaları bilimin gelişmesine sebep olmuştur. Yaşanan su taşkınlıklarına çözüm bulmak bilimi ortaya çıkarmıştır. Mısırlılar, Nil Nehrinin ne zaman taşacağını hesaplamak için astronomiye önem vermişlerdir. İlk güneş yılı takvimi bu amaçla icad etmişlerdir.

İnsanların gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin mekansal dağılımını inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomik Coğrafya: İnsanların gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin mekansal dağılımını inceleyen bilim dalıdır.

 

Ekonomik coğrafya (İktisadî coğrafya), ekonomi ve ticaret (üretim ve pazarlama) konularını inceleyen Beşeri coğrafya dalıdır. Ekonomik etkinliklerin mekan olarak neden belli alanlarda gerçekleştiği, toplandığını inceler. Ekonomik faaliyetler incelenirken genel olarak üç ana sektöre ayrılır.

Sosyal olaylar ve mekansal bileşenler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

Sosyal Coğrafya:  Sosyal olaylar ve mekansal bileşenler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

 

Sosyal coğrafya, insanın sosyal etkileşim kalıplarının yanı sıra mekânsal düzeydeki karşılıklı bağımlılıklara ve dünya çevresini nasıl etkilediğine veya etkilediğine katılır.  Entelektüel bir disiplin olarak coğrafya, fiziki coğrafya ve beşeri coğrafyanın alt-alanlarına ayrılır, ikincisi ise insan aktiviteleri üzerine yoğunlaşarak nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin uygulanmasıyla ayrılır.

Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını ve onların yeryüzündeki coğrafi dağılışını inceleyen bilim dalıdır.

Aradığınız bilim dalı “Biocoğrafya” dır. Bu tanım için daha detaylı bilgi için alttaki paragrafı okuyabilirsiniz.

Biyocoğrafya, bitki ve hayvan türlerinin dağılımını ve bu dağılımın nedenlerini inceleyen Fiziki coğrafyanın alt bilim dalıdır.

Biocoğrafya kelimesi; Bio (canlı) ve geography (coğrafya) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Bitki coğrafyası (Fitocoğrafya) ve Hayvan coğrafyası (Zoocoğrafya) olarak iki alana ayrılır. Hayvanlar fazla hareketli olduğundan araştırılmaları biraz daha zordur, bu nedenle Bitki coğrafyası daha fazla gelişmiştir.

Bitki ve hayvan topluluklarının özelliklerini, dağılışlarını ve insan yaşamı üzerine etkilerini inceler. Biyoloji, botanik, zooloji, ekoloji, jeoloji, jeomorfoloji, klimatoloji, genetik, pedoloji ve tıp canlılar biliminin yardımcı bilim dallarıdır. Biyocoğrafya; 1.Tarihsel biyocoğrafya, 2.Ekolojik biyocoğrafya ve 3.Analitik biyocoğrafya olmak üzer üç alt alana ayrılır.

Harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilimdir.

Tanımı verilmiş coğrafya bilim dalı Kartografyadır. Kartografyaya daha geniş tanımlı bakmak için alttaki bilgileri okuyabilirsiniz.

 

Kartografya, harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim, teknik ve sanattır. Harita benzeri gösterimler, küreler, üç boyutlu kabartma harita vb. türde ürünlerdir. Bu klasik tanım halen geçerli olmasına rağmen güncel bir kartografya tanımı aşağıdaki gibi yapılabilir: Kartografya, mekansal bilgileri analog ya da sayısal biçimde toplayan, modelleyen, yapılandıran, değerlendiren, saklayan, çeşitli ortamlarda anlaşılır ve yansız (objektif) biçimde sunan (coğrafi bilginin kartografik iletişim bağlamında kullanıcıya iletilmesi) bir disiplindir. Mekansal veri işleme bağlamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hangi disiplinde uygulanırsa uygulansın, mekansal veriler obje tabanlı bir yapıya dönüştürülmeli, saklanmalı, analiz edilmeli ve kartografik olarak sunulmalıdır. Bu kapsamdaki işlemler ya kartografyanın uygulama alanındadır ya da kartografyanın uygulama alanını tamamlayıcı niteliktedir. Kartografya alanında çalışan kişiye de kartograf denir.

Kartograflar, yeryüzü üzerinde gördükleri gerçek objeleri ya da elde ettikleri bilgiler ile şekillendirdikleri konuları belirli kartografik kurallar çerçevesinde bir haritaya aktarırlar. Bu bilgilerin haritaya aktarılmasındaki amaç, haritaya aktarılan bilginin diğer insanlara ulaştırılması ve diğer bilim dalları tarafından kullanılmasına imkân vermektir.

Yer şekillerinin oluşumunu ve gelişimini araştıran bilim dalıdır.

Sanırım bu tanıma en uygun bilim dalı Jeomorfoloji oluyor. Daha genel tanım için alttaki paragrafa bakabilirsiniz.

Jeomorfoloji (jeo, Antik Yunanca kelimeler γῆ, gẽ = “yer”, μορφή, morfo morphḗ = “şekil” ve λόγος, loji lógos = “bilim”‘den; yüzey bilimi ya da yerşekli bilimi de denir) yardımcı dalı jeoloji olan ve Yer’in yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını konu edinen bilim dalıdır. Jeomorfoloji (geomorphology), karalar üzerinde ve denizaltında yer kabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri (landforms) inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi metodolojisi içerisinde sınıflandıran, coğrafî dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle birlikte araştıran bir bilim dalıdır. Bu tanım doğrultusunda çok disiplinli bir bilim dalı olan yer bilimleri topluluğunun bir dalını oluşturur.

Kasavet ile ilgili cümleler

Öncelikle kasavet ne demek ona bi bakalım. Kasavet türk dil kurumu internet sitesine göre  Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı anlamına gelmektedir. Şimdi cümlenin içinde bu kelimeyi kullanalım.

 

 • Kaza sonrası hastane gittiğimde kasavet ortamı vardı.
 • Vurdum duymaz insanlarda kasavetten eser bulamazsın.
 • Gelecek adına kasvet içindeydi
 • İşyerinde yaptığı hatadan dolayı kasvet duyuyordu.
 • Küme düşen takımın futbolcuların soyunma odasında kasavet hakimdi.

Kusur, heves, hadise, kudret, matem, kasavet, filozof ile ilgili cümle

6 tane kelimem var. Bu kelimeler ile ilgili cümle yazdım. Her cümle özgündür, bir yerlerden (ç)alma değildir. İhtiyacı olanlar kullanabilirler.

 

 • İyi bir arkadaş, arkadaşının kusurlarını yüzüne vurmaz.
 • Büyük bir heves ile üniversiteye başladı ama umduğu gibi olmadı.
 • Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
 • Gün yas, matem tutma günü değildir, gün ayağa kalkma günüdür dostlar!
 • Cenaze evinde kasavet hakimdi.
 • Babam küçükken okuyupda başımıza filozof mu olacaksın derdi.

İyikilerimin çoğalması için

‘‘İyi ki”lerimin çoğalması için neler yapmalıyım?

 

Bence iyikilerimin çoğalması için keşke dedirtecek işlerde büyüklerime sormak gerekir. Anne baba sözü dinlemem gerekir. O iş ile ilgili tecrübeli, görüşleri değerli insanlar ile oturup istişare etmek gerekir. Yapacağım işlerde ciddiyeti elden bırakmamam gerekir. İş ne olursa olsun disiplinli bir şekilde başarıya ulaşması için çok çalışmak gerekir. Vurdumduymaz olmamalı. Boşvermemeli. Sürekli çalışarak ve büyüklerin sözlerini, nasihatlerini dinleyerek işlerimizde başarı olursak keşkelerimiz azalır, iyikilerimiz artar.